JOB STANDARD


1. งานโครงสร้าง

   เสาเข็ม

   ฐานราก

   คาน, พื้น และเสา


2. งานสถาปัตย์

   งานก่ออิฐฉาบปูน

   งานปูกระเบื้อง ปูหิน


3. งานระบบไฟฟ้า


4. งานระบบประปา


5. งานระบบปรับอากาศ


6. งานเฟอร์นิเจอร์ Built In